ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολα ονομάζονται οι γεωμετρικές, αλφαριθμητικές και άλλες  παραστάσεις που περικλείουν και εκφράζουν συνθετικά τους συμπαντικούς νόμους και τις συμβολικές έννοιες, αντανακλώντας τις μυστηριώδεις σχέσεις του αόρατου κόσμου με τον ορατό.

Σε όλες τις λατρείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το σύμβολο χρησίμευσε ως βοήθημα για την επίτευξη της αρμονίας του ανθρώπου με το θείον. Με τη συνειδητή ταύτιση με το σύμβολο, επιτυγχάνεται πλήρης γνώση των νόμων που περικλείονται σ’ αυτό και έτσι είναι εφικτή η προσέγγιση του ανθρώπου με το θείον. Ένα σημείο στηρίξεως πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από το μύστη, σε βαθμό ώστε να συγκεντρώνη με ένα βλέμμα ολόκληρη τη διανοητική δύναμη και τη φιλοσοφία. Έτσι δια της γνώσεως αντλείται θέληση και πίστη που είναι αναγκαία στην προβολή της δυνάμεως του δημιουργείν.

read more

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ

Η συμβολική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, έχει δε την προέλευσή της από καταβολής κόσμου. Ο Creuzer στο έργο του Συμβολική Μυθολογία γράφει:

«Το σύμβολον περικλείει εν εαυτώ την σχέσιν μεταξύ θεών και ανθρώπου. Αι βασικαί δυνάμεις αι οποίαι επροσωποποιούντο εις τους θεούς, έδρων δια των σημείων τα οποία ο άνθρωπος προσεπάθει να μαντεύση εις σοβαράς στιγμάς της ζωής του... Ούτω το σύμβολον εν τη λατρεία είναι η μορφή ανταποκρίσεως των νόμων του Παντός. Αντιπροσωπεύει την πραγματικήν παρουσίαν του θείου, του υπερβατικού, του νοερού»....

read more

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Η χρήση των συμβόλων, των αλληγοριών και των εμβληματικών παραστάσεων, τίποτα άλλο δεν είναι παρά η εφαρμογή του νόμου της αναλογίας που διατυπώνεται πολύ περιεκτικά από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο στο έργο του «Σμαράγδινος Πίναξ».

«Το προς τα κάτω αναλογεί τω προς τα άνω και το προς το άνω είναι ανάλογον τω προς τα κάτω, προς επιτέλεσιν των θαυμασίων του Ενός μόνου Πράγματος».

read more