Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Ο Dr. Endre Magyari,ειδικός του διαστήματος, αστροφυσικός του Ουγγρικού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Ερευνών, είπε:

«Κανένα φαινόμενο στη φύση δεν μπορεί να συμβή χωρίς να έχη μια δομική σχέση με άλλα φυσικά φαινόμενα. Το να πούμε ότι κάτι θα μπορούσε να συμβή χωρίς προηγούμενα ή χωρίς επόμενα είναι σαν να μιλάμε για ένα θαύμα και η φυσική δεν πιστεύει σε θαύματα. Μπορεί σε κάποιο συγκεκριμένο συμβάν να μην γνωρίζουμε ολόκληρο το φάσμα των αιτιωδών σχέσεών του, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν».

read more

Η Διαλεκτικη θεωρηση της Αστρολογιας

Αριστοτέλους Περί Αιτίων, Φυσικά, 194b.

«Εφ’ όσον η μελέτη μας γίνεται δια να μάθωμεν, μάθησις δε δια κάθε τι δεν νομίζομεν ότι υπάρχει προτού εκάστοτε συλλάβωμεν το διατί (την πρώτην αιτίαν), είναι προφανές ότι και ημείς καθ’ όμοιον τρόπον πρέπει να ενεργήσωμεν προκειμένου και περί γενέσεως και φθοράς και πάσης φυσικής μεταβολής, ίνα γνωρίζοντες τας αρχάς των πραγμάτων αυτών προσπαθήσωμεν να αναγάγωμεν εις αυτάς εκάστην των αναζητήσεών μας».

read more

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Αστρολογία είναι η εμπειρική επιστήμη η ασχολουμένη με την συνάρτησιν ήτις υφίσταται μεταξύ των ουρανίων σωμάτων και των φυσικοχημικών, βιολογικών και ψυχολογικών λειτουργιών των όντων επί της επιφανείας της γης!

Ο Dr Endre Magyari ειδικός του διαστήματος, αστροφυσικός του Ουγγρικού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Ερευνών είπε:

«Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πως ένα ουράνιο σώμα μπορεί να επηρεάζη τις μέσες κανονικές φυσικές σχέσεις της ζωής πάνω σε ένα άλλο ουράνιο σώμα, σε όλα τα επίπεδα μέχρι και τη ζωή, τη δομή και την ανάπτυξη του κυττάρου. Αυτό μας δίνει ένα σκελετό που βασίζεται σε φυσικές αρχές και επίσης μια απτή εξήγηση των στατιστικών ευρημάτων του Jonas σχετικά με τη γέννηση, τη σύλληψη και την ανάπτυξη του εμβρύου».

read more