Στοιχείωσις Αστρολογική

Στοιχείωσις Αστρολογική

Για πρώτη ίσως φορά επιχειρήθηκε η θεώρηση της αστρολογίας κάτω από ένα πρίσμα καθαρά φιλοσοφικό. Θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο πρώτα να στηρίξω την ύπαρξη η την μη ύπαρξή της με την ανάλυση του όρου αυτής, ανάλυση η οποία περιλαμβάνει το κάθε δυνατό ερώτημα που μπορεί να τεθεί ως θέση και ως αντίθεση, αναφορικά με την ορθότητα κατά πρώτον της ονομασίας και εν συνεχεία με την ...

Read More

Η Μεταφυσική των Αριθμών

Παρά τας αισθητάς μεταβολάς της ύλης, τα πάντα υπόκεινται εις μίαν μαθηματικήν ακρίβειαν και μουσικήν αρμονίαν. Επομένως εις τα όντα δεν υπάρχουν μόνον τα φαινόμενα, εν άλλοις λόγοις τα υλικά σώματα, τας μεταβολάς των οποίων αντιλαμβανόμεθα, αλλά και η πίστις ότι εις τα σώματα υπάρχει και κάτι άλλο, άϋλον και αΐδιον, μη υποκείμενον εις τας αισθήσεις μας...

Read More

Η Μεταφυσική Προέλευση των Ασθενειών

Η θεουργία είναι μία θεία και υψηλή επιστήμη υπεράνω πάσης άλλης κειμένη. Δεν έλκει την καταγωγήν της εκ του σώματος και εκ των παθών της ψυχής, αλλά κατ’ ευθείαν εκ των ανωτέρων ημών δαιμόνων, εκ του θείου ημών Εγώ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εκ των θείων Εγώ του κόσμου τα οποία εύρηνται εις άμεσον επαφήν μετά του πρωταρχικού...

Read More

Περί Ορθότητος της Ονομασίας της Ορθοπαιδικής

Συμφώνως προς την θεωρίαν της ορθότητος των ονομασιών, ανάλογα με το όνομα γνωρίζομεν και τας ιδιότητας του ονόματος, κατά συνέπειαν αυτή η γνώσις δεν είναι παρά μάθησις και διδασκαλία των πραγμάτων και της φύσεως, των αντικειμένων και των ενεργειών που ασκούνται από τα αντικείμενα και τας επιδράσεις αυτών των ενεργειών ...

Read More

Φάνης Καμπάνης - Της Ζωής μoυ τα Ρεμπέτικα

Το να ζει κανείς σ’ ολόκληρη τη ζωή του τηρώντας απαράβατα τους κανόνες της ρεμπέτικης εποχής, χωρίς την παραμικρή απόκλιση, είναι σαν να ζει ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του ευαγγελίου. Η ρεμπέτικη συμπεριφορά, ο λόγος και η μπέσα, που είναι οι κορωνίδες της ηθικής ζωής του γνήσιου ρεμπέτη, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και βιώνει την αγάπη..,

Read More

Η Αστρολογία υπό το Φως της Επιστήμης

Αν δεχθούμε ότι ένεκα της διατάξεως των αστέρων εξισορροπούνται οι δυνάμεις που έκαστος αστέρας από τη φύση του ασκεί, είτε επί του εαυτού του είτε επί των άλλων αστέρων και αυτή η διάταξη είναι εκείνη που διατηρεί την ισορροπία και την αρμονία και μέσα στις εξισορροπιτικές δυνάμεις που ασκούνται συγκαταλέγεται και ο πλανήτης μας...

Read More
 

Ποιήματα Χωρίς Τίτλο

Δεν είναι δουλειά του καθενός να κλείνει μέσα σε λίγες λέξεις νοήματα που περιγράφουν την ψυχή, το νου, το κάθε συναίσθημα των όντων, απτών και αναφών? δεν είναι δουλειά του καθενός να υμνεί τον έρωτα, τη φύση, τη δημιουργία ολάκερη, αόρατη και ορατή, τον ίδιο το Θεό, κι οι λέξεις να ηχούν το ίδιο τώρα και μετά, πριν και ατελεύτητα στο χρόνο. Δεν είναι εύκολο τα λόγια τα ποιητικά...

Read More

 

Μυστηριακή Σχολή

Ο βαθύς πόθος να εισδύση ο μαθητής εις το βάθος των πραγμάτων και η δίψα της γνώσεως, είναι αυτά που τον φέρουν εις την Μυστηριακήν Σχολήν προς αναζήτησιν της πόλεως του φωτός. Προ της εισόδου του εις την Σχολήν, ίσταται προ πολλών αντιρρόπων και αλληλοσυγκρουομένων δυνάμεων της πάλης του καλού προς το κακόν, του φωτός προς το σκότος, του πνεύματος προς την ύλην.

Read More
 

Πορτραίτα Φιλοσόφων και Μεταφυσικές Υποτυπώσεις

Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, λογική, επιστήμη, ηθική, μύθοι και συμβολισμοί της δημιουργίας και της εξελίξεως του κόσμου, αλφάβητο, γραφή, φιλοσοφία, μαθηματικά, μουσική αρμονία, αρχιτεκτονική, ιερή γεωμετρία, αστρονομία, τέχνη, θέατρο, γλώσσα και πλήθος φυσικών και μεταφυσικών θεωριών που θεμελίωσαν τις σύγχρονες επιστήμες...

Read More

 

Πραγματεία περὶ Κακοῦ

Τὸ κακὸν διαχρονικῶς ἀπετέλεσε ἕνα ζήτημα εὐρείας ἐρεύνης καὶ ἀντιπαραθέσεων εἰς τὴν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου προσπάθειαν τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπεξηγήσῃ τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ ὡς καὶ τὰ δυσμενῆ συμβάντα τὰ ὁποῖα ἀδιαλλείπτως τὸν περιβάλλουν καὶ ἐν πολλοῖς καθορίζουν κατὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπον τὴν ζωήν του. Εἰς τὴν παροῦσαν πραγματείαν

Read More

 

erodios

Τα βιβλία μπορείτε να προμηθευτείτε
από τις Εκδόσεις Ερωδιός, Ερμού 61,
Θεσσαλονίκη 54623

Slideshow_of_my_books