Περί Ορθότητος της ονομασίας της Ορθοπαιδικής

Συμφώνως προς την θεωρίαν της ορθότητος των ονομασιών, ανάλογα με το όνομα γνωρίζομεν και τας ιδιότητας του ονόματος, κατά συνέπειαν αυτή η γνώσις δεν είναι παρά μάθησις και διδασκαλία των πραγμάτων και της φύσεως, των αντικειμένων και των ενεργειών που ασκούνται από τα αντικείμενα και τας επιδράσεις αυτών των ενεργειών.

Η παρούσα μελέτη συνίσταται εις το να ερωτήσωμεν ποίον όνομα είναι εκ φύσεως κατάλληλον δια να ονομασθή η επιστήμη η οποία ασχολείται με τον κλάδον εκείνον της χειρουργικής, όστις έχει ως αντικείμενον την μελέτην των συγγενών και επικτήτων δυσμορφιών ή παθήσεων του ανθρωπίνου σώματος και της θεραπείας αυτών, και εάν κάποια ή κάποιες εκ των ονομασιών ορθοπαιδική, ορθοπεδική, ορθωτική, διορθωτική και ευθειαστική τέχνη είναι ορθή, εμπερικλείουσα τας αρχάς και τας δραστικάς ενεργείας της εν λόγω επιστήμης, δια να αποφανθώμεν εάν αι ενέργειαι αυταί είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να αποδίδωνται εις ένα εκ των ανωτέρω ονομάτων με πίστιν, συνέπειαν και συνοχήν δια την επιστήμην αυτήν, ήτις εξετάζει εκείνα τα πράγματα, τα οποία είναι σύμφυτα προς την φύσιν της και απόλυτα ταυτισμένα με το όνομα το οποίον εκ τινος ορθότητος εδόθη εις αυτήν.