ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ

ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Ο άνθρωπος γενόμενος επί της Γης, φέρει μεθ' εαυτού σειρά όλην κληρονομικών, αστρικών και άλλων επηρρειών, αι οποίαι του δίδουν χαρακτηριστικήν τινα σφραγίδα, όχι μόνον του είδους και της φυλής εις ην ούτος ανήκει, αλλά και ιδιάζοντας μορφολογικούς, ψυχικούς και πνευματικούς χαρακτήρας, αι οποίοι συντελούν ώστε ουδέποτε...

read more

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΓΗ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ. ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ

Ο Παράκελσος ομιλών περί των αντιστοιχειών μεταξύ μακροκόσμου και μικροκόσμου και της αλληλεπιδράσεως σύμπαντος και ανθρώπου, λέγει ότι η Γη δέχεται τας ακτινοβολίας του Ηλίου, διότι είναι κάτοχος ελκτυκής και απορροφητικής δυνάμεως. Το αυτό συμβαίνει και με τον άνθρωπον. Διότι όλοι οι πλανήται τον έχουν σφραγίσει δια...

read more

ΠΛΩΤΙΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΔΕΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙ ΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ

«Αι επιδράσεις των αστέρων συνδυάζονται αι μεν μετά των δε, έκαστον δε ον φέρει μεθ’ εαυτού, κατά την γέννησίν του τις επιδράσεις εκ της τοιαύτης συμμείξεως, τον ιδιότυπον εκ φύσεως χαρακτήρα του. Διότι καίτοι οι αστέρες δεν δημιουργούν τον ίππον, πάντως όμως παρέχουν κάτι εις αυτόν. Ναι μεν ο ίππος γεννάται από...

read more