ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

«Πάσα διδασκαλία και πάσα μάθησις διανοητική, εκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως». Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, εις τα σχόλιά του επί των Αναλυτικών Υστέρων του Αριστοτέλους, λέγει ότι εις την αριστοτελικήν θεώρησιν δια το «γινώσκειν δύο τρόποι υπάρχουσιν εξ ων πάσα γίνεται γνώσις, ως φησι και Πλάτων, μάθησις και εύρεσις. Η γαρ μανθάνοντες παρ’ έτερον γινώσκομεν, ή ευρίσκοντες αυτοί... Ιστέον δε ότι και ενταύθα ο Αριστοτέλης εαυτώ ακολουθεί κατά τον τρόπον της διδασκαλίας και άρχεται από των καθολικωτέρων».

read more

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΙΔΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ

Οι ιδέες, λοιπόν, δεν είναι δια τον Πλάτωνα απλά νοήματα, αλλά πραγματικότητες, αυθύπαρκτες οντότητες. Μάλιστα υπάρχουν ιδέες όχι μόνον όλων των όντων που δυνάμεθα να ορίσωμεν δια του νοός αλλά και των ιδιοτήτων, των σχέσεων και των ενεργειών και πάλιν όχι μόνον των φυσικών πραγμάτων αλλά και των έργων τέχνης, όχι μόνον του πολυτίμου, αλλά και του κακού και του ανωτέρου και του κατωτέρου.

read more

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

«Πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα και πυρ απάντων όκωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός». «Τα πάντα ανταλλάσσονται με τη φωτιά και με τα πάντα η φωτιά, όπως τα εμπορεύματα με το χρυσάφι, και το χρυσάφι με τα εμπορεύματα». Ο κόσμος είναι αιώνιος, το πυρ ωσαύτως αιώνιον. Ο μεν κόσμος ματαβάλλεται συμφώνως προς την μεταβολήν του πυρός, η δε ζωή του ανθρώπου συμφώνως προς την μεταβολήν του ύδατος εις το αιώνιον γίγνεσθαι του Είναι. Ο Διογένης Λάερτιος γράφει: «Εκ του πυρός τα πάντα συνέστησαν και εις αυτό τα πάντα διαλύονται. Τα πάντα τελούνται συμφώνως προς τους νόμους της Ειμαρμένης και δι' αντιθέσεως (εναντιοδρομίας) τελείται η αρμονία του κόσμου. Τα πάντα είναι πλήρη από ψυχάς και δαίμονας...

read more