ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η περί ειδητικών αριθμών θεωρία του Πλάτωνος.

Ο Πλάτων κατά την τελευταίαν περίοδον της φιλοσοφικής του εξελίξεως, παρουσίασεν νέαν αντίληψιν περί ιδεών, στηριζόμενος επί ερευνών τις οποίες είχε κάμει εις την περιοχήν των μαθηματικών επιστημών. Οι ιδέες, υπεστήριζεν, είναι αριθμοί. Χαρακτηρίζων τις ιδέες ως αριθμούς, λέγει ότι οι αριθμοί αυτοί είναι άλλης φύσεως εν συγκρίσει προς τους μαθηματικούς και δια τούτο καλούνται ειδητικοί...

read more

ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ

Οι Αριθμοί στους Αρχαίους Έλληνες.

Η ταύτισις της ουσίας των όντων με τους αριθμούς, υπήρξεν εξαιρετικά ευφυής σύλληψις, διότι έδωσε την δυνατότητα εις τον Πλάτωνα να διατυπώση την ιδέαν της μελέτης των αριθμών δια της οποίας γίνεται απόπειρα κατανοήσεως της συστάσεως των όντων και εν γένει του Κόσμου. Οι πρώτοι που επεδόθησαν μετά ζήλου εις την σπουδήν των αριθμών, δημιουργήσαντες την μαθηματικήν επιστήμην και...

read more

ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ

Ο πρώτος που επιδόθηκε με ζήλο στη σπουδή των αριθμών και δημιούργησε τη μαθηματική επιστήμη και τη μεταφυσική αριθμολογία, ήταν ο Πυθαγόρας.

Αλλά πώς οδηγήθηκε στην αποκάλυψη της αλήθειας, ότι ο αριθμός είναι η τελική απάντηση σε όλα τα ερωτήματα του φυσικού στερεώματος και ότι παντού υπάρχει αρμονία εκφραζόμενη με αριθμητικές σχέσεις, και πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός είναι η ουσία των πραγμάτων;

read more

Διαθεση Βιβλιων

Νικου Καμπανη