Επιστημονικά Συμπεράσματα

Ένας από τους πλέον διακεκριμένους υποστηρικτές του Jonas ήταν ο Ούγγρος Dr Endre Magyari ειδικός του διαστήματος, αστροφυσικός του Ουγγρικού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Ερευνών, ο οποίος έκανε ευρύτατες αστρονομικές και αστροφυσικές έρευνες στα συμπεράσματα του Jonas, μάλιστα δε έγραψε και μία ευνοϊκή εισαγωγή στο βιβλίο του Jonas «Ο προκαθορισμός του φύλου ενός παιδιού», όπου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πως ένα ουράνιο σώμα μπορεί να επηρεάζη τις μέσες κανονικές φυσικές σχέσεις της ζωής πάνω σε ένα άλλο ουράνιο σώμα, σε όλα τα επίπεδα μέχρι και τη ζωή, τη δομή και την ανάπτυξη του κυττάρου. Αυτό μας δίνει ένα σκελετό που βασίζεται σε φυσικές αρχές και επίσης μια απτή εξήγηση των στατιστικών ευρημάτων του Jonas σχετικά με τη γέννηση, τη σύλληψη και την ανάπτυξη του εμβρύου».

Πριν 2500 χιλιάδες χρόνια ο Αριστοτέλης ανέπτυσσε τη θεωρία της επιδράσεως των αστέρων στις γεννήσεις και στις αυξήσεις: «Η σελήνη δε είναι η αρχή δια την προς τον ήλιον κοινωνίαν και την μετάληψιν εξ αυτού του φωτός, είναι δηλαδή αύτη ένας μικρός ήλιος διο αύτη συμβάλλει εις πάσας τας γενέσεις και τας τελειοποιήσεις. Διότι εκ της επιδράσεώς της προκύπτουν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και του ψύχους, αι συμμετρίαι των οποίων συμβάλλουν εις πάσας τας γενέσεις και ακολούθως εις τας φθοράς. Η θερμότης δε και η ψυχρότης έχουν άμεσον εξάρτησιν εκ του ηλίου και της σελήνης, αφού η αρχή και το πέρας αυτών ρυθμίζεται υπό των αστέρων.

Διότι καθώς βλέπομεν και την θάλασσαν και την κατάστασιν των υγρών, εν γένει να ηρεμή ή να μεταβάλλεται από την στάσιν ή την κίνησιν των ανέμων, όπερ εξαρτάται από την περίοδον της σελήνης και του ηλίου, ούτω και τα εν αυτοίς ευρισκόμενα ακολουθούν κατ’ ανάγκην τας κινήσεις των άστρων. Κατ’ αναλογίαν εννοεί τις και τας των δευτερευόντων (δηλ. ανέμων, γης, θαλάσσης) κινήσεις εν σχέσει με τας των κυριοτέρων (δηλ. ηλίου, σελήνης και λοιπών αστέρων). Διότι ζωή τις είναι πνεύματος και γένεσις και φθίσις. Δυνατόν δε η αιτία της περιφοράς των άστρων να είναι άλλη τις. Η δε φύσις τείνει πάντοτε να αριθμή τους αριθμούς αυτών της γενέσεως και της τελευτής, αλλά δεν ακριβολογεί λόγω της αοριστίας και ασταθείας της ύλης και δια την πολυαριθμίαν των φυσικών αρχών, αι οποίαι πολλάκις εμποδίζουν τας κατά φύσιν γενέσεις και φθοράς και γίνονται αιτία των παρά φύσιν συμπιπτόντων».

Ο Dr Magyari διατείνεται ότι η θερμο-βαρυτική του άποψη, που έλεγε ότι έχει αποδειχθή από μια μεγάλη σειρά πειραμάτων, μπορούσε να δώση μια εξήγηση για πολλά από τα φυσικά φαινόμενα με τους ασαφείς ορισμούς που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι αυτός που συνέλαβε την ιδέα ότι υπάρχει ένα περίβλημα από δονητικά σωματίδια γύρω από όλα τα πράγματα, ζωντανά και μη, γύρω από όλα τα σώματα, τις μάζες και τους πλανήτες. Αναπτύσσοντας μια περίπλοκη θεωρία που βασίζεται στο μηχανισμό του «διπλού αιθέρα», κάνει την υπόθεση ότι καθώς κινούνται οι πλανήτες, αυτά τα δονητικά περιβλήματα αλλάζουν και μέσα από αυτές τις μεταβολές οι πλανήτες μπορούν να επηρεάζουν ο ένας τον άλλο καθώς και τη ζωή πάνω στη γη, από τα μόρια μέχρι τον άνθρωπο. Μολονότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθή πειραματικά καμμιά σαφής αιτιολογική εξήγηση για τα ευρήματα του Dr Jonas, ο Dr Magyari πιστεύει ότι αυτό οπωσδήποτε δεν είναι λόγος για να τα αγνοήσουμε.