berthelot

Comments

admin_Nickos's picture

Click για περισσότερα

 

Ὁ René Berthelot εἶναι Γάλλος φιλόσοφος, νομικὸς καὶ ποιητὴς ποὺ γεννήθηκε στὶς 18 Αὐγούστου 1872 στὶς Sèvres καὶ πέθανε στὶς 16 Ἰουνίου 1960 στὸ Παρίσι. Στη φιλοσοφία εἶναι ἰδιαίτερα διάσημος γιὰ τὸ ἔργο του στὴ μεταφυσικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία. Εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὸς γιὰ τὶς ἀναλύσεις του στὸν Bergson καὶ τὸν Nietzsche.

Ὑπῆρξε καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Βρυξελλῶν ἀπὸ τὸ 1897 ἕως τὸ 1907 καὶ ἐπηρέασε μὲ τὴν διδασκαλία του τὸν Βέλγο Eugène Dupréel. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς αὐτοῦ ποὺ σήμερα γνωρίζουμε ὡς «θεωρία τοῦ δικαίου». Ὁ Berthelot τὸ 1938 δημιούργησε τὸν φιλοσοφικὸ ὅρο τῆς «ἀστροβιολογίας», γιὰ νὰ προσδιορίση τὶς πεποιθήσεις (μαθηματικά, αἰσθητικὴ) τῶν ἀρχαίων πολιτισμῶν σχετικὰ μὲ τὶς ἀναλογικὲς σχέσεις μεταξὺ κοσμικῶν φαινομένων καὶ τῆς ἐπίγειας ζωῆς. Ἡ ἀστροβιολογία τοῦ Berthelot δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸν ὅρο «ἐξωβιολογία» ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε γύρω στὸ 1960.

Ἀστροβιολογία εἶναι ὅρος ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Berthelot γιὰ νὰ δηλώση τὴν παλαιὰ δοξασία ὅτι ὅλα τὰ φαινόμενα τοῦ σύμπαντος συνδέονται στενὰ μεταξύ τους μὲ ἀριθμητικὲς καὶ αἰσθητικὲς συγχρόνως σχέσεις. Εἰδικώτερα εἶναι κλάδος τῆς ἐπιστήμης ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη τῆς ζωῆς στὸ σύμπαν καὶ στηρίζεται στὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀστρονο­μίας, τῆς βιολογίας καὶ τῆς βιοχημείας. Ἡ Ἀστροβιολογία συνεργάζεται στενὰ μὲ τὴ διαστημικὴ βιολογία καὶ μὲ τὴ διαστημικὴ ἰατρική, γιὰ τὴ λύση ὁρισμένων προβλημάτων. Τὸ κύριο πρόβλημα τῆς Ἀστροβιολογίας εἶ­ναι ἡ μελέτη τῶν συνθηκῶν ποὺ ὑπῆρξαν γιὰ νὰ ἐμφανισθῆ καὶ νὰ ἐξελιχθῆ ἡ ζωὴ στὴ Γῆ, ἡ ὁποία εἶναι διαστημικὸ σῶμα. Μὲ τὸ πρόβλη­μα αὐτὸ ἀσχολεῖται καὶ ἡ κοσμογονία.

Σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα μὲ βασικὴ σύνθεση, ἂν ἔχουμε ἐ­ξωτερικὴ ἀκτινοβολία ἢ ἠλεκτρικὲς ἐκκενώσεις, εἶναι δυνατὸς ὁ σχηματισμὸς πολύπλοκων ἑ­νώσεων, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὴ βάση γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς. Ἡ φωτοσύνθε­ση, ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὴ δραστηριότητα τῶν φυτῶν, συνετέλεσε στὸ νὰ ὀξειδωθῆ σιγὰ-σιγὰ ἡ γήϊνη ἀτμόσφαιρα. Ἡ παρουσία τοῦ ὀξυγόνου στὴ σύνθεση τῆς ἀτμόσφαιρας ἑνὸς πλανήτη, εἶναι ἔνδειξη ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει ζωή.

Ἀπὸ τὶς μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται ὅτι ἡ ζωὴ δὲν εἶναι δυνατὴ σὲ ὅλους τοὺς πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος. Ἐξακριβώθηκε ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἀδύνατη στὴ Σελήνη, τὸν Ἑρ­μῆ καὶ τὴν Ἀφροδίτη. Στὸν Ἄρη, ἂν καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι πολὺ ἀραιή, ἡ ποσότητα τῶν ὑδρατμῶν μηδαμινὴ καὶ ἡ θερμοκρασία χαμηλή, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ὁρισμένες μορφὲς γήϊνης ζωῆς, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ ἐρ­γαστηριακὰ πειράματα. Ἰδιαίτερο πρόβλημα τῆς ἀστροβιολογίας ἀποτελεῖ ἡ ἀναζήτηση ζωῆς καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ ἡ­λιακό μας σύστημα. Σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀστέρων τοῦ δικοῦ μας Γαλαξία μπορεῖ νὰ ἔχουν συνθῆκες κατάλληλες γιὰ τὴν ὕπαρξη ζωῆς, στοὺς ὁ­ποίους μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀναπτυχθῆ πολιτισμοὶ σὲ ἐπίπεδο ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ γήϊνου πολιτισμοῦ.

Στὶς 5 Σεπτεμβρίου τοῦ 1971 στὸ ἀστρο­φυσικὸ ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Burakan τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς πρώην ΣΣΔ τῆς Ἀρμενίας, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη ἀμερικανο-σοβιετικὴ συνδιάσκεψη. Τὸ συμπόσιο τοῦ Burakan εἶχε τεράστια σημασία γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἐξωγήϊνης ζωῆς. Οἱ ἐπιστήμονες ἔδωσαν ἀπαντήσεις στὶς διάφορες πτυχὲς τοῦ προβλήματος τῆς ἐξωγήϊνης ζωῆς καὶ τὸ κυριώτερο, χάραξαν νέους δρόμους γιὰ τὶς περαιτέρω ἔρευνες. Τὸ βασικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες καὶ τὶς συζητήσεις εἶναι ὅτι ἀναγνώρισαν ὅτι μπορεῖ μὲ μεγάλες πιθανότητες νὰ ὑπάρχουν πολλὰ πλανητικὰ συστήματα στὸ Γαλαξία. Κεντρικὸ θέμα τοῦ συμποσίου ἦταν ἡ ἐξέταση τοῦ προβλήματος τῆς διαστρικῆς ἐπικοινωνίας. Τὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὴ συνδιάσκεψη ἦταν τὰ ἑξῆς:

α) Ἂν κάποτε ἀνακαλυφθοῦν ἐξωγήϊ­νοι πολιτισμοί, αὐτὸ θὰ ἀσκήση τεράστια ἐπίδραση στὸ ἐπιστημονικὸ καὶ τεχνολογικὸ δυναμικὸ τῆς ἀνθρωπότητας.

β) τὸ τεχνολογι­κὸ καὶ ἐπιστημονικὸ δυναμικὸ τοῦ πλανήτη μας ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ ἀρχίσουν συγκεκριμένες ἔρευνες γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἐξωγήϊνων πολιτισμῶν.

γ) ἐξετάσθηκαν μὲ λεπτομέρειες τὰ διάφορα σχέδια γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἐξωγήϊνων πολιτισμῶν. Γιὰ τὴν πραγματοποίησή τους θὰ ἀπαιτηθῆ σημαντικὸς χρόνος καὶ προσπάθειες, καθὼς καὶ ὅσα μέσα διατίθενται γιὰ τὶς διαστη­μικὲς καὶ πυρηνικὲς ἔρευνες.

δ) ἡ συνδιάσκεψη συνιστᾶ νὰ ἀρχίσουν νέες ἔρευνες γιὰ τὴν ἀ­ναζήτηση σωμάτων ἀπὸ ἐξωγήϊνους πολιτι­σμούς.