Μαθήματα Συμβολικής

Στα μαθήματα συμβολικής θα δοθή μια ευρεία κατανόησις της ανάγκης που ώθησε τον άνθρωπον ώστε να αποτυπώση εις αυτά θεολογικές, κοσμολογικές, φιλοσοφικές και μεταφυσικές έννοιες.

Η καθ' αυτό συμβολική εύρηται κατά την αρχαϊκήν αντίληψιν διακεχυμένη εις το παν και εις τον άνθρωπον. Ο καθείς εξ ημών όντως, βλέπων κάποτε ωρισμένα σύμβολα, θα εδοκίμασε παράδοξον αίσθημα, μολονότι ίσως ακριβώς τα ίδια σύμβολα εις την διδασκαλίαν της Εκκλησίας του ή κατά τας σπουδάς του, ουδένα ρόλον έπαιξαν, εις τινας μάλιστα περιπτώσεις πιθανόν ούτε καν να τα είχε προσέξει. Ας ενθυμηθώμεν τα αρχέτυπα σχήματα τα οποία παρουσιάζονται εις τα όνειρα και οράματα και τα οποία σήμερον οι ασχολούμενοί με τον κλάδον της ψυχολογίας κατατάσσουν εις την πρωταρχικήν βάσιν η οποία ευρίσκεται εκτός της λογικής και υπό της μνήμης περιωρισμένης περιοχής.

Εν προκειμένω δέον να τονισθή ότι εις την συμβολικήν δεν πρόκειται περί αορίστων μυστικοπαθειών, αλλά περί αντιλήψεως σαφούς νομοτέλειας και συναρτήσεως των οποίων το σύμβολον αποτελεί κατ' αρχήν και μερικώς την εσχάτην αντιληπτήν μορφήν εκείνου το οποίον ούτε να περιγραφή ούτε να υπαινιχθή είναι δυνατόν.

Μια βασική έννοια περικλείει η απτή γλώσσα των συμβόλων τα οποία χαρακτηρίζονται εκ της συντομίας, δηλαδή της στιγμιαίας παραστατικότητας αυτών. Μία παράπλευρος ενέργεια της συντομίας αυτής, είναι το αφυπνιστικόν στοιχείον, το καταπλήσσον και ενίοτε το συγκλονιστικόν. Στα σύμβολο δεν υπάρχει απλώς μία σημασία, αλλά η πραγματική παρουσία και το νοούμενον του πνευματικού, του αοράτου και του Αγίου εν τω συμβόλω και τούτο χωρίς την μεσολάβησιν της διανοίας και σκέψεως. Έτσι το σύμβολον ευρίσκεται εις απ' ευθείας σχέσιν με το πνευματικόν περιεχόμενον και τον Νόμον τα οποία κρύπτονται εις την βάσιν του, δι' αυτού δε αγόμεθα εις την νόησιν αυτών. Το σύμβολον δύναται να αποτελέση το διαμέσον αφ' ενός μεταξύ της περιοχής του ανεκφράστου και ακατανοήτου και αφ' ετέρου της συνειδήσεώς μας. Το σύμβολον αποκαλύπτει αμέσως, εν αντιθέσει προς την αλληγορίαν, η οποία προσπαθεί να εκφράση μίαν ιδέαν ή κάτι παρόμοιον κατ' άλλον τρόπον, συνεπώς συγκαλύπτει.