Δευτερεύουσες Διευθύνσεις

Υπό τον όρον διεύθυνσις νοείται εις την Αστρολογίαν μέθοδος προσδιορισμού επισυμβάσεως του χρόνου των προαγγελομένων γεγονότων. Η διδασκαλία των διευθύνσεων, βασίζεται επί της κινήσεως ενός ουρανίου σώματος ή ενός τόπου της εκλειπτικής (ακμές, κλήροι ευαισθησίας, δεσμοί της Σελήνης) προς ένα άλλο ουράνιον σώμα ή προς τις όψεις με αυτό. Το συνεπεία της κινήσεως αυτής διαγραφόμενον τόξον κύκλου, καλείται τόξον διευθύνσεως, το οποίον μεταφράζεται εις χρόνον, ο οποίος προστιθέμενος εις την ημερομηνίαν γεννήσεως, δίδει τον ακριβή χρόνον επισυμβάσεως του υπό του σχετικού συναστερισμού προαγγελομένου γεγονότος. Διακρίνομεν κυρίως δυο κατηγορίες διευθύνσεων: τις δευτερεύουσες και τις πρωτεύουσες διευθύνσεις.

Και οι δύο αναφέρονται εις τις δύο κινήσεις της Γης. Η πρωτεύουσα κίνησις είναι η στροφή της Γης περί τον άξονά της, ενώ η δευτερεύουσα κίνησις, είναι η περιφορά αυτής και των άλλων ουρανίων σωμάτων, περί τον Ήλιον, δια μέσου των ζωδιακών σημείων.

Δια να αντιληφθώμεν την τεχνικήν των διευθύνσεων, πρέπει να αναπολήσωμεν ό,τι περί διελεύσεων έχουμε διαλευκάνει, και να ενθυμηθούμε ότι όλα τα ουράνια σώματα ακτινοβολούν προς αμφότερες τις διευθύνσεις του ζωδιακού κύκλου, τόσον κατά την ορθήν φοράν όσον και κατά την ανάδρομον. Έτσι σχηματίζουν ισαρίθμους όψεις προς αμφότερες τις φορές. Αν επί παραδείγματι ο θεμελιώδης Ήλιος ευρίσκεται εις την 10ην μοίραν του Κριού, θα σχηματίση εξάγωνον εις την 10ην μοίραν των Διδύμων, τετράγωνον εις την 10ην μοίραν του Καρκίνου, τρίγωνον εις την 10ην μοίραν του Λέοντος, κατά δε την ανάδρομον φοράν εξάγωνον εις την 10ην μοίραν Υδροχόου, τετράγωνον εις την 10ην μοίραν του Αιγόκερω, τρίγωνον εις την 10ην μοίραν του Τοξότη κ.ο.κ. Οι εν λόγω όψεις είναι λανθάνουσες και τότε μόνον καθίστανται ενεργητικές όταν, κατά την διάρκειαν της ουρανίας κινήσεως, ένα σώμα διέλθει υπεράνω ενός τέτοιου τόπου. Άρα η διαδικασία προσδιορισμού του χρόνου επελεύσεως μιας όψεως μετατρεπομένη εις τόξον χρόνου, το οποίον, δια τις δευτερεύουσες διευθύνσεις μία ημέρα μετά την γέννησιν ισούται με ένα έτος της ζωής, μας παρέχει την δυνατότητα του ακριβούς προσδιορισμού της επισυμβάσεως ενός γεγονότος.