Η Αλήθεια των Αστρολογικών Προβλέψεων

Αν σταθούμε στο γεγονός ότι η αποφυγή της εκβάσεως είναι ο σκοπός της προγνώσεως, τότε λανθασμένα πράττουμε, διότι επιζητούμε με αυτήν την άρση των αιτιών του γεγονότος. Διότι αφού ένα γεγονός από κάποια αίτια προκύπτει, η αποτροπή του καθίσταται δυνατή μόνον με την άρση των αιτιών αυτών, πράγμα που ο Σέξτος θέλει να επιτυγχάνεται δια μέσου της προγνώσεως.

Μια τέτοια θεώρηση είναι διαλεκτικά ανίσχυρη αφού η πρόγνωση είναι μεταγενέστερη των προκλητικών αιτιών κατά συνέπειαν είναι αδύνατη η άρση τους ως προγενεστέρων. Αν όμως εκλάβουμε την πρόγνωση σαν σκοπό, τότε το πράγμα διαφοροποιείται. Διότι εξαπολυομένου του γεγονότος, ποικίλα αποτελέσματα εμφαίνονται άλλα μεν δυνάμει άλλα δε ενεργεία, όμως το γεγονός αυτό καθ’ εαυτό δεν έγινε ούτε για τα μεν ούτε για τα δε, δηλαδή το αίτιον του ανέμου δεν είναι για να συμβή η τρικυμία, εξ’ αιτίας δε αυτής να βυθισθή το πλοίο και να χαθούν οι ναύτες και τα υπάρχοντα, αλλά το αίτιον του ανέμου οφείλεται στο θερμοδυναμικό μηχανισμό της ατμοσφαίρας, δηλαδή στην ανομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στον ατμοσφαιρικό χώρο.

Διότι η μεν τρικυμία είναι εκ των ενεργεία αποτελεσμάτων, η δε απώλεια των ναυτών και των υπαρχόντων εκ των εν δυνάμει αποτελεσμάτων. Και την μεν τρικυμία δεν είναι δυνατόν να αποτρέψουμε, όμως τη σωτηρία των ναυτών και των υπαρχόντων είναι εφικτό να αποτρέψουμε, εφ’ όσον θεωρήσουμε την πρόγνωση σαν σκοπό της αποτροπής αυτής και για ένα ακόμα λόγο ότι επειδή η τρικυμία δεν έγινε για να βυθισθή το πλοίο με όλα τα συνεπακόλουθα αλλά διότι το πλοίο βρέθηκε στη σφαίρα των αποτελεσμάτων της τρικυμίας κατά συμβεβηκός.

Δηλαδή σύμφωνα με τον Σέξτο είναι ανώφελη η πρόβλεψη της τρικυμίας αφού κατ’ ανάγκην αυτή θα συμβή, κάθε δε πρόβλεψη αυτής αδυνατεί να την αποτρέψη. Όμως η μεν τρικυμία είναι αναπόφευκτη σαν γεγονός, αλλά η πρόγνωση σαν σκοπός μπορεί να μεταβάλλη τα αποτελέσματα ποικίλων ενεργειών και αποφάσεων, ένεκα αυτής ταύτης της δυνατότητας της προγνώσεως. Διότι η μεν τρικυμία δεν αποφεύγεται, το πλοίο όμως δεν καταπλέει, μη καταπλέον δε δεν ναυαγεί, μη ναυαγόν δε δεν χάνονται οι ναύτες. Έτσι η πρόγνωση σαν σκοπός καθίσταται το τελικό αίτιο το αποτρέπον τη βύθιση του πλοίου με τα συνεπακόλουθα αυτής.

Κατά συνέπειαν η πρόβλεψη έχει μεν αποτρεπτικό χαρακτήρα όταν θεωρηθεί σαν σκοπός, ή σαν τελικό αίτιο της κρίσεως των αποτελεσμάτων του κατ’ ανάγκην γενομένου γεγονότος, όχι όμως ως αίτιον αποτροπής του γεγονότος αυτού καθ’ εαυτού είτε καθ’ ολοκληρίαν ως προς τα αίτια του γεγονότος, είτε μερικώς ως προς αυτά ή ως προς κάποια από αυτά. Διότι αν ο σκοπός της βροχής είναι να αποδεσμεύση τους υδρατμούς από την ατμόσφαιρα, η αποδέσμευση όμως αυτή καθίσταται αίτιον της καταστροφής των συγκεντρωθέντων στο ύπαιθρο σιτηρών, την μεν αποδέσμευση των υδρατμών η πρόγνωση δεν αποτρέπει, όμως αποτρέπεται η καταστροφή των σιτηρών αν αυτά κατάλληλα φυλαχθούν, καθιστάμενη με τον τρόπο αυτόν αίτιον της σωτηρίας των σιτηρών. Το αυτό μπορεί να ειπωθή για πλήθος πραγμάτων, που κατ’ ανάγκην μεν γίνονται και τίποτα δεν μπορεί να τα αποτρέψη, όμως τα αποτελέσματα αυτών είναι δυνατόν με την πρόγνωση να αποτραπούν ή να διαφοροποιηθούν. Απόσπασμα από το βιβλίο «Στοιχείωσις Αστρολογική» του Νίκου Καμπάνη.