Είναι η Yoga ατραπός που οδηγεί στην τελείωση;

H αντίληψη ότι yoga είναι ένα σύστημα ασκήσεων που αποσκοπεί στη σωματική χαλάρωση και στην ψυχική ευεξία, δεν δίνει παρά μια ελάχιστη διάσταση του πραγματικού σκοπού αυτής, που ανατείνει στην πνευματική εξέλιξη και συγχώνευση του ανθρώπου μετά του δημιουργού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός ζωντανού διδασκάλου ο οποίος έφθασε ήδη στην κατανόηση του Θεού.

Ο διδάσκαλος Nanak είπε ότι ο Κύριός μας είναι πέραν αυτού του σύμπαντος και εμείς είμεθα επ' αυτής της πλευράς του σύμπαντος. Ο διδάσκαλος συνδέει την ψυχήν του μαθητού με τον Ήχον (τον Λόγον) ο οποίος καθιστά ικανήν την ψυχήν να ξεπεράση αυτό το σύμπαν και να υψωθή εις τας υπεράνω χώρας. Συμφώνως προς τας διδασκαλίας των Αγίων, υπάρχουν τρία ουσιώδη προς επίτευξιν της κατανοήσεως του Θεού.

1ον. Ο ζων Διδάσκαλος ή Satguru.

2ον. Satsang, όπερ σημαίνει να είναι ένας εν τη παρουσία του Διδασκάλου και να ακούη τας ομιλίας του.

3ον. Sat Shabd όπερ ωσαύτως καλείται το Ακουστικόν Ρεύμα της Ζωής, ή το Ηχητικόν Ρεύμα (ο Λόγος).

Ο Έμπειρος ή Διδάσκαλος, θα πρέπη να είναι τέλειος. Θα πρέπη να εχη φθάσει εις την κατανόησιν του Θεού ούτως ώστε αυτός και ο Θεός να είναι ένα. Όταν ένας εύρη τοιούτον Διδάσκαλον, θα επιτύχη τελικώς πνευματικήν ειρήνην και την μακαριότητα της κοινωνίας με το Sat Nam, τον Θεόν. Εφ' όσον ένας δεν έχει συναντήσει τον τοιούτον Διδάσκαλον, πως ημπορεί να ελπίζη ότι θα εξέλθη από το σκότος εις το οποίον είναι εγκλωβισμένος; Διότι εφ' όσον δεν έχει ακούσει την ομιλίαν του παρόντος Διδασκάλου, δεν δύναται να χρωματισθή με την βαφήν της πνευματικότητος ούτε η εσωτερική πνευματική ικανότης του να εξυπνήση εις αυτόν. Και εφ' όσον δεν αποσύρει την προσοχήν του από τας εννέα θύρας του σώματος και δεν συναντήσει τον έσω Διδάσκαλον, εις την δεκάτην, δεν δύναται να κάμη πνευματικήν πρόοδον.