εκδηλούται άνευ αιτίου. Η διαδικασία αυτή που θα ακολουθήσουμε ενδεχομένως να είναι πρωτόγνωρη, όμως είναι σκόπιμο να φύγουμε από τα συνηθισμένα και να διατρίψουμε στα αίτια ένεκα των οποίων το κάθε τι εκδηλούται.