Σεληνιακή επιστροφή

Σεληνιακή επιστροφή ή Σεληνιακόν θέμα καλείται το ωροσκόπιον εκείνο το οποίον καταστρώνεται κατά την στιγμήν που η Σελήνη επιστρέφει εις την ακριβή θέσιν που κατείχε κατά την γέννησιν, και απεικονίζει τις επιρροές που θα δεχθεί το υποκείμενον τον επερχόμενον μήνα. Η Σελήνη επιστρέφει εις την γενέθλιαν θέσιν της περίπου κάθε 28 ημέρες.

Το Σεληνιακόν θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικόν διότι φέρεται ως το φυσικόν συμπλήρωμα του Ηλιακού, δεδομένου ότι η επιρροή που ασκεί περιορίζεται εις την διάρκειαν ενός μηνός, εις αντίθεσιν με τον Ήλιον, που όπως προειπώθη, αναφέρεται εις την διάρκειαν ενός ολοκλήρου έτους.

Δια να κατανοήσωμεν την σεληνιακήν επιστροφήν, πρωτίστως πρέπει να αντιληφθούμε τον σημαντικόν ρόλον της Σελήνης εις το γενέθλιον ωροσκόπιον. Αν αναλογισθούμε ότι συμβολίζει το υποσυνείδητον, τον συναισθηματικόν κόσμον, τον ψυχισμόν, τις ενστικτώδης αντιδράσεις, την σχέσιν με την μητέρας, και άλλα, αντιλαμβανόμαστε ότι η σπουδαιότης της είναι ομοία με την του Ηλίου, κάποιες δε φορές, όταν ευρίσκεται εις σπουδαιοτέραν θέσιν εις το ωροσκόπιον είναι πλέον σημαντική.

Η σεληνιακή επιστροφή καταδεικνύει τις επιρροές που εφασκούνται εις το υποκείμενον τον επόμενον μήνα ή τον μήνα δια τον οποίον το ωροσκόπιον υπολογίζεται. Συνεπώς είναι ευνόητον ότι η περιγραφή της καθίσταται πλέον συγκεκριμένη, αφού αναφέρεται εις διάστημα περίπου 28 ημερών, η ερμηνεία δε δεν διαφέρει από αυτήν του Ηλιακού ή και του γενεθλίου.

Το ωροσκόπιον της σεληνιακής επιστροφής, αντιπαραβαλλόμενον με το γενέθλιον θέμα, εκ της μελέτης των μεικτών όψεων των δύο αυτών χαρτών και εν γένει των θέσεων που καταλαμβάνουν οι πλανήτες εις το ωροσκόπιον, αντλούνται επαρκείς πληροφορίες περί των σημαντικοτέρων γεγονότων του μηνός, όπως επί παραδείγματι περί της καταστάσεως της υγείας, περί των επαγγελματικών εξελίξεων, περί ζητημάτων αφορώντων τις σχέσεις του υποκειμένου κ.ο.κ.