Ωριαία Αστρολογία

Η ωριαία Αστρολογία είναι εκείνος ο κλάδος της εν γένει αστρολογικής επιστήμης ο οποίος επιτρέπει την απάντησιν εις όλες τις ερωτήσεις περί της μελλούσης εκβάσεως ενός οιουδήποτε γεγονότος ή υποθέσεως, ή περί της εκλογής της καταλληλότερης στιγμής δια την έναρξιν ενός ωρισμένου έργου ή σχεδίου. Η αρχή και η βάσις της αλήθειας του αστρολογικού αυτού κλάδου, είναι όμοια προς την αρχήν της γενεθλίου Αστρολογίας. Ο τρόπος καταστρώσεως ενός ωριαίου ωροσκοπίου και η ερμηνεία του εν γένει, μολονότι δεν απέχει κατά πολύ του των άλλων ωροσκοπίων, παρουσιάζει εν τούτοις μερικές διαφορές τις οποίας θα γνωρίσωμεν εις τα μαθήματα.

Όπως είναι γνωστόν, η μεγαλυτέρα δυσκολία εις την κατάστρωσιν ενός θεμελιώδους θέματος, έγκειται εις τον προσδιορισμόν της αστρολογικής στιγμής γεννήσεως. Εις την περίπτωσιν του ωριαίου ωροσκοπίου εμφανίζεται και πάλιν η κατάστρωσις ενός αναλόγου θέματος, όμως ως στιγμή καταστρώσεως του ωροσκοπίου λαμβάνεται η στιγμή της συλλήψεως της αποφάσεως, ή της αναγγελίας του γεγόνοτος το οποίον εξετάζομεν.

Επειδή το ζήτημα αυτό είναι κάπως ελαστικόν και μόνον δια παραδειγμάτων δύναται να γίνη αντιληπτόν, θα προσπαθήσωμεν να αναφέρωμεν μερικές εκ των συνηθεστέρων περιπτώσεων ακριβούς καθορισμού της ώρας.

Γενικώς, ως γνωστόν, την ώραν καθορίζει εις την αστρολογίαν η πρώτη ώθησις, ο χρόνος της ενάρξεως ενός γεγονότος η γέννησις, η απαρχή μιας πράξεως η οποία έχει ή δύναται να έχη ως αποτέλεσμα σειράν όλην επακολούθων. Αναφέρω επί παραδείγματι, τις εξής περιπτώσεις. Η κατάθεσις του θεμελίου λίθου ενός οικοδομήματος, η αναχώρησις μιας αμαξοστοιχίας, η γνωριμία ενός προσώπου (η σύστασις και η επαφή), οι πρώτες γραμμές ενός συγγράμματος προς καθορισμόν της επιτυχίας και της τύχης του, η καθέλκυσις ενός πλοίου, η έναρξις μιας πυρκαγιάς, η εγκαινίασις ενός καταστήματος, ή μιας εκθέσεως, η συγκέντρωσις των μελών και η έναρξις ενός συμβουλίου, η υπογραφή μιας συνθήκης, ενός συμβολαίου, κ.λπ. Επί όλων αυτών των περιπτώσεων, είναι εύκολος ο καθορισμός και η σημείωσις της ώρας.

Μια άλλη κατηγορία γεγονότων, απαιτεί μεγαλύτερες διασαφήσεις. Η λήψις π.χ. μιας επιστολής, είτε ταχυδρομικώς, είτε δι’ αγγελιοφόρου, είτε ενός τηλεγραφήματος. Η ώρα την οποίαν θα λάβωμε υπ’ όψιν δια την καταστρωσιν του θέματος δεν είναι αυτή της αφίξεως, ούτε αυτή της ταχυδρομικής σφραγίδος, διότι κατά το πλείστον ο παραλήπτης δεν την λαμβάνει αμέσως εις χείρας. Εις την περίπτωσιν αυτήν η ενδιαφέρουσα ημάς στιγμή, είναι εκείνη κατά την οποίαν γενόμεθα κάτοχοι του περιεχομένου και του πνεύματος της επιστολής. Άλλοτε συμβαίνει να μας καταλαμβάνει ανησυχία, περί της εκβάσεως ενός γεγονότος, περί του οποίου θα είμεθα ευτυχείς εάν κατείχαμε μερικές διαλευκάνσεις. Στιγμή καταστρώσεως του θέματος θα είναι επί του προκειμένου η χρονική στιγμή κατά την οποίαν μας ήλθεν η ιδέα να συμβουλευθούμε τις αστρικές επήρειες. Εάν δεχθούμε υπό τινος προσώπου μίαν πρότασιν η οποία θα ηδύνατο να παίξη σπουδαίον ρόλον εις τον περαιτέρω βίον μας, και επιθυμούμεν να μάθωμεν εάν και κατά πόσον θα είναι συμφέρουσα δι’ ημάς, δεν έχομεν παρά να καταστρώσωμεν το ωριαίον θέμα της στιγμής της υποβολής της προτάσεως.

Μετά τον προσδιορισμόν της όσο το δυνατόν ακριβούς στιγμής καταστρώσεως του θέματος, προβαίνομεν εις τον υπολογισμόν των ακμών των οίκων και των πλανητικών θέσεων, ακριβώς όπως και εις το γενέθλιον ωροσκόπιον και εν συνεχεία εις την ερμηνείαν αυτού, συμφώνως των γενικών ερμηνευτικών κανόνων του γενεθλίου ωροσκοπίου και των ειδικών του ωριαίου τους οποίους θα γνωρίσωμεν εις τα μαθήματα.