Θέσεις Πλανητών Τώρα

Transits
On Sunday, May 26, 2024
00:35:00 (time zone = GMT)


Planet Longitude
Sun05 Gem 16' 09"
Moon05 Cap 00' 22"
Mercury14 Tau 58' 11"
Venus02 Gem 40' 04"
Mars19 Ari 22' 50"
Jupiter00 Gem 00' 47"
Saturn18 Pis 26' 31"
Uranus23 Tau 50' 03"
Neptune29 Pis 33' 26"
Pluto01 Aqu 58' 48" R
Chiron21 Ari 59' 43"
Lilith26 Vir 11' 28"
True Node14 Ari 22' 30" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunQuincunxMoon0.26
SunConjunctionVenus2.60
 
MoonQuincunxSun0.26
MoonQuincunxVenus2.34
 
 
VenusConjunctionSun2.60
VenusQuincunxMoon2.34
VenusConjunctionJupiter2.65
VenusTrinePluto0.69
 
MarsConjunctionChiron2.61
 
JupiterConjunctionVenus2.65
JupiterSextileNeptune0.46
JupiterTrinePluto1.97
 
 
UranusTrineLilith2.36
 
NeptuneSextileJupiter0.46
NeptuneSextilePluto2.42
 
PlutoTrineVenus0.69
PlutoTrineJupiter1.97
PlutoSextileNeptune2.42
 
ChironConjunctionMars2.61
 
LilithTrineUranus2.36
 


Allen Edwall

All programs copyrighted